ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขายทอดตลาด

เลขที่ กฟผ.หบขภ-ห.(ท.) ๒/๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนภูมิพล มีความประสงค์จะขายพัสดุ

ประเภทครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้และพัสดุทั่วไป ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑๕ กอง (๒,๘๙๘ รายการ)
โดยเป็นการขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน ดังรายละเอียดแนบ

***คลิกเพื่อดูรายละเอียดแนบ ***

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่ แผนกบริหารพัสดุเขื่อนภูมิพล

ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น)

หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๑๒๑๑-๑๕ ต่อ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๙  ในวันและเวลาทำการ

  
10868688409765
 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย