ส่วนกลาง อขภ.

ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
(อขภ.) 

 

00232238 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ

นายวรพจน์ วรพงษ์
(ช.อขภ-ป.)

 

00227369 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-บริหาร

นายไววิทย์ แสงพานิชย์
(ช.อขภ-ห.)

 

00237737 วิศวกรระดับ 11

นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม
(วศ.11)

 

กองเดินเครื่อง

00292394 กองเดินเครื่อง

นายสุบิน เนตรสว่าง
(กดภ-ฟ.) 

 

กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

00289172 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี
(กบภ-ฟ.) 

 

กองบำรุงรักษาโยธา

00124526 กองบำรุงรักษาโยธา

นายสมฤกษ์ คตชาคร
(กยภ-ฟ.) 

 

กองบริหาร

00046334 กองบริหาร

นายปรีชา ดีประสิทธิ์
(กบหภ-ฟ.) 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย