guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้านพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูง"


ภารกิจหน้าที่

      เขื่อนภูมิพล เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลกั้นลำน้ำปิงที่ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม ๗๗๙,๒๐๐ กิโลวัตต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ

      • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน. เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

      • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรง ไฟฟ้า


ยุทธศาสตร์

      เพื่อให้เขื่อนภูมิพล ดำเนินกิจการด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยน้ำที่มีการปฏิบัติการที่ดีเลิศ และมีการดูแลกำกับกิจการที่ดีเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เขื่อนภูมิพลจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ รวมทั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย