🌻 รถรางนำเที่ยวเขื่อนภูมิพล เปิดให้บริการแล้ว! 🌻

217041

217045 217100

6

 

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
    เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ

🌄ช่วงเช้า รอบที่ 1 : 09.00 – 10.30 น. 
☀️ช่วงบ่าย รอบที่ 2 : 14.00 – 15.30 น.

🌈รอบและเวลาที่เปิดให้บริการ วันเสาร์ - อาทิตย์
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ

🌄ช่วงเช้า
รอบที่ 1 : 08.30 –10.00 น.  รอบที่ 2 : 10.30–12.00 น.

☀️ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 : 13.00 –14.30 น.  รอบที่ 4 : 15.00–16.30 น.

217101

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล
โทร 055-881-238 หรือ โทร 06-5896-2419

💥หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ด้...

 

“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้านพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูง"


ภารกิจหน้าที่

      เขื่อนภูมิพล เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลกั้นลำน้ำปิงที่ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม ๗๗๙,๒๐๐ กิโลวัตต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ

      • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน. เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

      • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรง ไฟฟ้า


ยุทธศาสตร์

      เพื่อให้เขื่อนภูมิพล ดำเนินกิจการด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยน้ำที่มีการปฏิบัติการที่ดีเลิศ และมีการดูแลกำกับกิจการที่ดีเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เขื่อนภูมิพลจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ รวมทั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย