55year

ขายทอดตลาด

กฟผ. เขื่อนภูมิพล มีความประสงค์จะขายรถยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 27 รายการ ดังนี้ 

1.รถยนต์นั่ง 2 ตอน จำนวน            3  คัน

2.รถยนต์เก๋ง จำนวน                     8  คัน

3. รถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน                 1 คัน

4.รถกระบะตอนเดียว จำนวน          2  คัน

5.รถดับเพลิง จำนวน                    1  คัน

6.รถบัสโดยสาร 50 ที่นั่ง จำนวน    1  คัน

7.รถบรรทุกขยะ จำนวน                1  คัน

8.รถจักรยานยนต์ จำนวน              6  คัน

9.รถปั้นจั่นล้อยาง จำนวน              1  คัน

10.รถเพื่อการเกษตร จำนวน           2  คัน

11.รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน         1  คัน

***คลิกเพื่อดูรายละเอียด***

 


onedaytrip


คลิกดูรายละเอียด

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้านพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูง"


ภารกิจหน้าที่

      เขื่อนภูมิพล เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลกั้นลำน้ำปิงที่ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม ๗๗๙,๒๐๐ กิโลวัตต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ

      • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน. เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

      • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรง ไฟฟ้า


ยุทธศาสตร์

      เพื่อให้เขื่อนภูมิพล ดำเนินกิจการด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยน้ำที่มีการปฏิบัติการที่ดีเลิศ และมีการดูแลกำกับกิจการที่ดีเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เขื่อนภูมิพลจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ รวมทั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย