“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition

        การทำแนวป้องกันไฟป่ากว้าง 10 เมตร ยาว 35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อพ.สธ.- กฟผ. เขื่อนภูมิพลประกอบด้วยแนวป้องกันไฟป่าฝั่งขวาเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 18 กิโลเมตร และแนวป้องกันไฟป่าฝั่งซ้ายเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 17 กิโลเมตร (ดำเนินการ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย