1. 6 ชองทางรบขอรองเรยน ขอเสนอแนะ กฟผ

2. ชองทางและขอรองเรยน ขอเสนอแนะ ทเกยวของกบ กฟผ

3. ขนตอนการจดการและหลกเกณฑการพจารณาขอรองเรยน กฟผ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย