ประเภทเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2560

 1. นักจักรยานที่เข้าแข่งขัน ต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้นในการแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมใส่หมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน
 3. ล้อของจักรยานจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว ขึ้นไป ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
 4. ห้ามนักกีฬาทีมชาติ และ/หรือ เยาวชนทีมชาติ ประเภทจักรยานเสือภูเขาปีปัจจุบันเข้าร่วมการแข่งขันทุกกลุ่มอายุ ชาย-หญิง ให้ลงได้เฉพาะรุ่นทั่วไปของประเภทแข่งขันเท่านั้น
 5. นักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขัน สามารถลงสมัครได้ทุกประเภทและทุกกลุ่มอายุ
 6. นักแข่งขันจะต้องติดป้ายหมายเลขที่หน้ารถ ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากหลุด ชำรุด หรือมีการตัด ดัด เจาะ จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลและจะไม่ได้รับการประท้วงใดๆ
 7. นักแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่นอายุ ต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ (บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร) ต่อกรรมการตัดสิน
 8. นักแข่งหรือทีมแข่งขันใดเจตนากลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆเพื่อก่อให้เกิดอุปสรรคในการแข่งขันให้กับทีมผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 9. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น
 10. ผู้แข่งขันจะต้องทำ การแข่งขันให้ใช้เส้นทางของการแข่งขันที่กำหนดให้และไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางลัดหรือเอาเปรียบผู้แข่งขันคนอื่นในระหว่างทำการแข่งขันอยู่ในกรณีที่ผู้แข่งขันหลงออกไปนอกเส้นทางแข่งขัน
 11. ผู้แข่งขันจะต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันและไม่กล่าววาจาอื่นใดๆที่หยาบคาบหรือทำสิ่งอื่นใดอันเป็นการกีดขวางผู้แข่งขัน คนอื่นในขณะที่ทำการแข่งขัน
 12. ทุกประเภทหากมีผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่มอายุ ไม่ถึง 5 คน หรือ 5 ทีม จะได้รับเงินรางวัลเพียง 1 รางวัล
 13. การคิดอายุ ให้ใช้ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน หักลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 14. ห้ามรับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือพี่เลี้ยงในขณะทำการแข่งขัน
 15. การตัดสินของกรรมการควบคุมการแข่งขันถือเป็นเรื่องเด็ดขาดและข้อยุติ

ประเภทเสือภูเขาทางไกล ครั้งที่ 16

 1. ต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาที่ล้อหน้าต้องเป็นโช้คอัฟเท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมใส่หมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน
 3. ล้อของจักรยานจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว ขึ้นไป ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
 4. ห้ามใช้แฮนด์เสือหมอบและแอร์โรว์บาร์ (ตัวจับแบบท้าวแขน)
 5. ขนาดหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.8 นิ้ว ไม่จำกัดประเภทยาง
 6. รุ่นเสือภูเขาใจเกินร้อยใช้จักรยานเสือภูเขาชนิดใดก็ได้ไม่จำกัดขนาดรถและยาง
 7. รุ่นเสือหมอบใจเกินร้อย ใช้รถจักรยานเสือหมอบชนิดใดก็ได้ไม่จำกัดขนาดรถและยาง
 8. นักแข่งขันจะต้องติดป้ายหมายเลขที่หน้ารถ ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากหลุด ชำรุด หรือมีการตัด ดัด เจาะ จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลและจะไม่ได้รับการประท้วงใดๆ
 9. นักแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่นอายุ ต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ (บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร) ต่อกรรมการตัดสิน
 10. นักแข่งหรือทีมแข่งขันใดเจตนากลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆเพื่อก่อให้เกิดอุปสรรคในการแข่งขันให้กับทีมผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 11. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น
 12. ผู้แข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ใช้เส้นทางของการแข่งขันที่กำหนดให้และไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางลัดหรือเอาเปรียบผู้แข่งขันคนอื่นในระหว่างทำการแข่งขัน อยู่ในกรณีที่ผู้แข่งขันหลงออกไปนอก เส้นทางแข่งขันไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้แข่งขันนั้นจะต้องกลับเข้ามาจุดเดิมที่หลงออกไป
 13. ทุกประเภทหากมีผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่มอายุ ไม่ถึง 5 คน หรือ 5 ทีม จะได้รับเงินรางวัลเพียง 1 รางวัล
 14. การคิดอายุ ให้ใช้ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน หักลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 15. ห้ามรับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือพี่เลี้ยงในขณะทำการแข่งขัน

บทลงโทษ

 1. ลดอันดับ
 2. ปรับให้แพ้ในการแข่งขัน

การประท้วง

การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายใน 5 นาที

หลังการประกาศผลการแข่งขันพร้อมทั้งวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท

หากการประท้วงนั้นๆเป็นผลทางคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ทันที

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย