guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

IMG 6649
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายศิวพันธ์ โดดเดี่ยว ช่างระดับ 
9 ทนท.หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย เขื่อนภูมิพล ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การป้องกันและระงับอัคคีภัย


IMG 8067
วันที่ 17 กันยายน 2563 เขื่อนภูมิพลให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

 IMG 7433

วันที่ 11 กันยายน 2563 เขื่อนภูมิพลให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นางสาวภัสราภรณ์ โสรัจจตานนท์ วิทยากรระดับ 7 เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล บรรยายให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการน้ำ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้คณะฯ ได้รับทราบและเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. อย่างถูกต้อง

 

IMG 3884-1วันที่ 2 กันยายน 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นายสุรศักดิ์ นิ่มวิลัย หัวหน้ากองเดินเครื่อง, นายอรรณพ โหรวิชิต ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมโครงการปลูกป่าแลกข้าว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 

 

IMG 8893วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล(หชขภ-ย.) กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน Crossword game ครั้งที่ ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบเขื่อนภูมิพลและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 68 คน แบ่งเป็น 34 ทีม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย