covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้การแข่งขัน Crossword gameเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล และเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถมาแสดงในเวทีการแข่งขันจริง
ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น หชขภ-ย.เป็นตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพลมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่น
ผลการแข่งขัน มีดังนี้
IMG 8845
IMG 8885
IMG 9015
IMG 9030
IMG 9038

รุ่นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนอนุบาลวชิระ จ.พิจิตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนอนุบาลวชิระ จ.พิจิตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านบึงทับแรด จ.กำแพงเพชร

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

รางวัลชมเชย : โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

รางวัลชมเชย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย