boat2562

"กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าจำหน่ายสินค้า
ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจำปี 2562 สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สมัครร้านค้า ลด ละ เลิก
และปฏิเสธการใช้พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตามโครงการ

"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"  โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล๊อคละ 100 บาท
ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562"


 

 

 

 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้การแข่งขัน Crossword gameเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล และเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถมาแสดงในเวทีการแข่งขันจริง
ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น หชขภ-ย.เป็นตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพลมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่น
ผลการแข่งขัน มีดังนี้
IMG 8845
IMG 8885
IMG 9015
IMG 9030
IMG 9038

รุ่นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนอนุบาลวชิระ จ.พิจิตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนอนุบาลวชิระ จ.พิจิตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านบึงทับแรด จ.กำแพงเพชร

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิษถ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

รางวัลชมเชย : โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

รางวัลชมเชย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย