covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

        จังหวัดตาก จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2559 ณ วัดป่าพระสามเงา บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา เพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-บริหาร พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล เข้าร่วม " โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก " โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีการออกหน่วยของส่วนราชการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้, มอบรถจักรยาน, มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องน้ำ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก การให้บริการด้านสาธารณสุข การแจกจ่ายพันธุ์ปลา และการให้บริการตัดผมฟรี โดย กฟผ.เขื่อนภูมิพลได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด เพื่อให้บริการแก่ภาคส่วนราชการ และประชาชนผู้มาร่วมงาน

        นอกจากการให้บริการออกหน่วยและช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังมีการประชุมเสวนาระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตากอย่างแท้จริง...

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย