“Amazing Thailand Safety and Health Administration” (SHA Plus+)

2 8 5  
9 4 เขื่อนภูมิพล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
"Amazing Thailand Safety and Health Administration"
(SHA Plus+)
 

กฟผ.ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างไร !!!

exhibition


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

679346679404
IMG 3874
679369

1. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

2. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาตาโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี นางอัญชนา เกตกลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาโพ เป็นผู้รับมอบ

3. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี นางฤทัยรัตน์ มั่นแก้ว ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ

4. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 ชุด ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ
 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย