เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายสุบิน เนตรสว่าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนภูมิพล เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานทำบุญครบรอบ
24 ปี โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนและมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมมอบ
อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนผาบ่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคุณครู และพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป..

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย