boat2562

"กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าจำหน่ายสินค้า
ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจำปี 2562 สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สมัครร้านค้า ลด ละ เลิก
และปฏิเสธการใช้พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตามโครงการ

"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"  โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล๊อคละ 100 บาท
ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562"


 

 

 

2222
4444

5555

 

 

 

  
   
   

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย