เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เขื่อนภูมิพลต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกลับ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จ.สุโขทัย จำนวน 277 คน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ฯและเจ้าหน้าที่กองเดินเครื่องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายในเรื่องของประวัติเขื่อนภูมิพล 
และภารกิจของ กฟผ. เขื่อนภูมิพล

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย