guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual


ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล โดยมี นายอรรณพ โหรวิชิต ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาบริเวณ เขื่อนภูมิพล บรรยายให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล และการอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะฯ ได้รับทราบและเข้าใจในภารกิจของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทาง กฟผ.เขื่อนภูมิพล อย่างถูกต้อง    ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
IMG 8095
IMG 8122
IMG 8075


จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย