จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ คุณพงษ์ศิริ นนทชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ยกกระบัตร พร้อมดูงานสถานที่จริงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนต่อไปได้

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย