IMG 5305
IMG 5315

 และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการสอดคล้อง สนับสนุนกิจกรรมของเขื่อนภูมิพลในด้าน CSR ในการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารพื้นที่อ่างเก็บน้ำ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนภูมิพล กับชุมชนและส่วนราชการต่อไป

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย