covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 IMG 3388

 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามหลัก 3 Rs (Reduce , Reuse , Recycle) หรือ 3 ช. (ใช้น้อย , ใช้ซ้ำ , นำกลับมาใช้ใหม่) กฟผ.เขื่อนภูมิพล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างเป็นระบบ และนำขยะที่คัดแยกมาจำหน่าย โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จากผู้พักอาศัยภายในเขื่อนภูมิพล ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตลอดจนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมภายในเขื่อนภูมิพลให้สะอาด ไร้ขยะ ไร้มลพิษ ส่งเสริมการออมเงินโดยการนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาเปลี่ยนเป็นเงิน โดยขยะที่รับซื้อมีหลากหลายประเภท เช่น ขวดแก้ว,ขวดน้ำพลาสติก ใส-ขุ่น,เศษกระดาษ,กระป๋องโค้ก เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการสาธิต การใช้เครื่องย่อยบดละเอียด ย่อยสลายเศษกิ่งไม้ เศษใบไม้ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้อีกด้วย

📌ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำขยะไปจำหน่ายได้ ณ ศูนย์รับซื้อขยะ หมู่ 5 ฝั่งสนามกอล์ฟ โดยเปิดทำการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิบูลย์ ลิ้มประเสริฐ โทร. 086-939-1924
IMG 3394
IMG 3424
IMG 3447
IMG 3441

  
 


              
              
              

 


 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย