โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดกาล โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหา อาทิเช่น ตราสัญลักษณ์ ความหมาย หมายกำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตาก ตลอดจนพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดตาก อีกทั้ง ยังมีนิทรรศการแปลงสาธิตการทำการเกษตรอีกด้วย ในการนี้จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่า มา ณ โอกาสนี้

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย