guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

 พร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้อุปกรณ์ในการฝึกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติตนได้ด้วยความปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ...

54802
54841
IMG 6655

 


              
              
              

 


 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย