covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

  

 

        เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (อขภ.) และคณะ พร้อมทีมงานจาก อผฟ. และ อสอ. เข้าพบนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ (ผวจ.แม่ฮ่องสอน) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการนำร่อง Smart Grid พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย เขต 15 นายวันชัย สุทธิวรชัย เข้าร่วมรับฟังด้วย โดย อขภ. ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ ซึ่ง จ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นแห่งแรกของประเทศและในอาเซียน ที่นำระบบนี้มาใช้ โดยการนำพลังงานทดแทนที่มีอยู่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ ฯลฯ ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า, ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดต้นแบบในการนำร่องการพัฒนาโครงการฯ ก่อนที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต
โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้การพัฒนาด้านนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน โดย กฟผ. จะให้ทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนต่อปี เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งความรู้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ อีกทั้งสอดรับกับกระแสพลังงานโลกในปัจจุบันที่มุ่งสู่พลังงานทดแทนมากขึ้น แต่พลังงานทดแทนต่างๆ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความไม่เสถียร ระบบนี้จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และมีความน่าเชื่อถือสูง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) คือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหารจัดการด้านการควบคุมการผลิต การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด หรือระบบแหล่งผลิตไฟฟ้ากระจายตัว (Distributed Generation : DG) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการแก่ผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล…

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย