318956
318972
318976

หลังจากนั้น อขภ.และนายอำเภอดอยเต่า พร้อมผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้อย-หัวริน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย