covid19102564


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

IMG 0680
IMG 0658
IMG 4207
IMG 4278
IMG 4289
IMG 4321โดย นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการเปิดศูนย์
ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานคนมีน้ำยา สอนการผลิตน้ำยาต่างๆจากธรรมชาติ, ฐานคนเอาถ่าน สอนการเผาถ่านและการผลิตน้ำส้มควันไม้, ฐานคนมีไฟ สอนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, ฐานคนรักษ์แม่โพสพ สอนการทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์, ฐานคนรักษ์แม่ธรณี สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, ฐานคนติดดิน สอนการทำชีววิถี การปลูกพืชผักสวนครัว, ฐานคนรักสุขภาพ สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆ, ฐานคนรักษ์ป่า สอนการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง, และฐานคนรักษ์น้ำสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ นอกจากนี้ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล และซุ้มฐานการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมด้วยรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และนายกสมาคมดินโลก ในหัวข้อ ​“Smart Transform ในมุมมองอาจารย์ยักษ์” ผ่านระบบถ่ายทอดสด EGAT Live จาก เขื่อนศรีนครินทร์

ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2565 เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย