boat2562

"กฟผ. เขื่อนภูมิพล เปิดรับสมัครร้านค้าจำหน่ายสินค้า
ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจำปี 2562 สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สมัครร้านค้า ลด ละ เลิก
และปฏิเสธการใช้พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหารแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตามโครงการ

"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"  โดยผู้สมัครร้านค้าจะต้องชำระค่าขอใช้ไฟฟ้าล๊อคละ 100 บาท
ค่าทำความสะอาดล๊อคละ 100 บาท สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  แผนกธุรการและบริการเขื่อนภูมิพล อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ชั้น 1
โทร. 0–5588–1211–5 ต่อ 2419 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562"


 

 

 

S  54345846-inter
S  54345848-inter

              และในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเทพจิต เมฆหมอก วิศวกรระดับ 9 และนายศรัณ พันธ์ศรีสุ วิศวกรระดับ 9 กองเดินเครื่อง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล และอสม.บ้านหนองโสน ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี มอบกระเช้าเครื่องใช้และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในโครงการฯ

             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นางทิพวัลย์ หลักเมือง วก.9 กบหภ-ฟ., นายสุรพล เลิศบุณยสิทธิ์ ช.9 ทนท.หบขภ-ห. , นายฐิติวงษ์ คงพิกุล ช.นก-ขภ. , นางนันทวัน คงพิกุล พบ.6 รก.หอขภ-ห. และ ผู้ปฏิบัติของ กบหภ-ฟ. เป็นตัวแทนของหน่วยงาน กฟผ. เขื่อนภูมิพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต., อสม. บ้านวังจันทร์ และ บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยในชุมชน ในโครงการปันรักปันใจเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน ณ บ้านวังจันทร์ หมู่ที่ 1 , 3 และ บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล หมู่ 10 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งได้มอบกระเช้าเครื่องใช้ และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงวัย

               วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 คุณลมัย มีพลกิจ หบขภ-บ. นำทีมผู้ปฏิบัติงานกองบริหาร เขื่อนภูมิพล พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ดงลาน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อายุ ในโครงการปันรักปันใจเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ CSR รพ.สต.ดงลาน ม.4 ต.วังหมัน และ ม.5 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

0410-2
0410-4
0410-5
0410-6
0410-3


 

 

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย