การทำแนวป้องกันไฟป่ากว้าง 10 เมตร ยาว 35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อพ.สธ.- กฟผ. เขื่อนภูมิพลประกอบด้วยแนวป้องกันไฟป่าฝั่งขวาเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 18 กิโลเมตร และแนวป้องกันไฟป่าฝั่งซ้ายเขื่อนภูมิพลระยะทางยาว 17 กิโลเมตร (ดำเนินการ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย