ประวัติการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก (กยท.) ชื่อเดิม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทส่งเสริมไม่แสวงหากำไร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2503 และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขรวม 3 ครั้ง ในปีพ.ศ.2505 พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2530 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางพื้นเมือง/ยางเก่า และปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง โดยมุ่งในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยใช้เงินอุดหนุนหรือใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้ที่รัฐบาลจัดหาให้ บริหารงานโดยกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ได้เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางดำเนินการโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1 (โครงการ 1 ล้านไร่) ขึ้น ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางขึ้น เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯและให้คำแนะนำการปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ โดยให้พนักงานจากสำนักงานในพื้นที่ปลูกยางเดิมสลับกันช่วยปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกร โดยศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดตาก ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเกษตรกรชั่วคราว บริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีนายนิสัย ธนเกียรติ และนายวัลลภ ฮุ่นตระกูล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดตาก ตามลำดับ
ต่อมาได้จัดตั้งเป็น "สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตาก” ตามระเบียบสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานของส่วนงาน พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
จากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้รวม 3 หน่วย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง เป็นการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) มีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด

การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand
      ความหมายตราสัญลักษณ์ เส้นรอบวง เปรียบเสมือนต้นยางเป็นรอบวงปี แสดงถึงความเจริญเติบโต ภายในมีต้นยางพาราซึ่งมีความสำคัญที่สุดแทนองค์กรการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รอยกรีด 3 รอยแสดงถึงกระบวนการผลผลิตของยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และการรวมของ 3 องค์กร การออกแบบ ประกอบด้วยหยอดน้ำยางสีขาววางอยู่กลางปลายหยดน้ำยางรองรับจากรอยกรีด สอดแทรกด้วยลายกนกแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยคล้ายดอกบัวแย้ม กลีบใบแสดงถึงการบริหารองค์กร กยท. ในรูปแบบยุติธรรม โปร่งใส บูรณาการระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดยมี กยท. เป็นตัวกลาง ตาม พ.ร.บ การยางแห่งประเทศไทย 2558 และหยดน้ำยางสีทองวางซ้อน หมายถึง รายได้ความมั่นคง ความเจริญ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยภาพรวมกราฟิกของ ตราสัญลักษณ์ นี้แสดงถึง การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตการแปรรูปขั้นต้น แปรรูปขั้นกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีกำไรมั่งคง และการเพิ่มมูลค่ายางพาราของไทยด้วยการให้บริการเป็นเลิศ ทั้งยังเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
"กยท. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”

ค่านิยมองค์กร
R = Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม
A= Adavance to Excellence ก้าวสู้ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
O = Ownership ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน
T = Trust มีความน่าเชื่อถือ

พันธกิจ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ

ต่อเกษตรกร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ต่อผู้ประกอบ ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถ
กิจการยาง
ต่อประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตการค้าและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 3 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 การถ่ายทอดงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง

 


จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย